Sinteso   > Elementi

Sinteso multi-sensor neural detectors

Vrhunska protivpožarna zaštita. Mrežna tehnologija koja je brza i tolerantna na greške i koja je maksimalno pouzdana. Pri tom, S-LINE multisenzorski detektori su opremljeni sa novom ASAtechnology™.


Sinteso C-LINE detektori požara

C-LINE detektori požara za standardnu upotrebu
Kako protipožarni terminali na svom displeju pokazuju istu informaciju kao i kontrolni paneli, oni omogućavaju transparentnost i omogućavaju standardizaciju rada sistema. Ovo je naročito važano, na primer, prilikom dodavanja još protipožarnih terminala u različitim zagradama koje su na određenoj udaljenosti od kontrolnih panela. Osoblje na tim mestima može reagovati mnogo brže na greške i alarme, bez potrebe da hodaju daleko da bi došli do kontrolnog panela.
Ovo osigurava jednostavno i sigurno delovanje bez stresa u slučaju oglašavanja alarma i omogućava brzu intervenciju.


img

Sinteso paneli za protivpožarnu kontrolu FC2020

FC2020 – paneli za protivpožarnu kontrolu za primenu na manjim objektima

Sinteso C-LINE detektori požara, plamena i toplote su prvi izbor investitora, projektanata i operatera u normalnim okruženju u kojem se samo povremeno javljaju faktori koji mogu da zavaraju dektetore.
C-LINE detektori požara nude visok nivo sigurnosti na osnovu novo razvijenih algoritama za detektciju (DA). Pre nego što se alarm aktivira, signali koje zabeleže senzori (kao što su gustina dima, temperature ili oba istovremeno) pretvaraju se u matematičke gradijente(intenzitet, učestalost ili ubrzanje i fluktuacija) i analiziraju uz pomoć algoritama za detekciju.


C-LINE detektori požara su pogodni za korišćenje u hotelskim sobama


... muzejima ...


... ili u tržnim centrima.
Sinteso C-LINE detektori požara

Proizvod,katalog

Opis

Senzori

DA neural detektor požara FDOOT221

- Detektuje opričke i termalne signale odvojeno i kombinuje ih u neuralnu mrežu
- Pogodan za detektovanje požara koji tinjaju i otvorenih požara koji uključuju čvrste materijale i tečnosti

- 2 optička senzora
- 2 senzora toplote

DA detektor dima širokog spektra FDO221

- Specijalno dizajnirani za detekrovanje požara koji tinjaju i otvorenih požara koji stvaraju dim

- 1 optički senzor

DA detektor toplote FDT221

- Detektuje otvorene požare i požare koji se šire sa brzim porastom temperature
- Može se korititi kao diferencijalni detektor toplote

- 2 redudantna detektora toploteSinteso S-LINE detektor požara

img

S-LINE detektori za sofisticiranu primenu
S-LINE inteligentni detektori su poslednja reč tehnologije kada govorimo o brzom reagovanju i otpornosti na lažne alarme.
Koristeći Simensovu inovativnu ASAtechnology™ omogućavaju izuzetno reagovanje na detekciju različitih tipova vatre.
Specijalni proces analiziranja signala od strane S-LANE detektora požara čini ga veoma pouzdanim u prevenciji lažnih alarma koje uzrokuju faktori koji mogu da zavaraju dektetore u prostorijam akao što su:


  • Izduvni gasovi mašina
  • Industriska prašina
  • Para


Surovo okruženje – na primer ,u industriji, gde su česta pojava faktori koji mogu da zavaraju dektetore kao što su prašina, para ili isparenja od varenja.


Uravnoteženo okruženje – kao što su zgrade sa kancelarijama i tržni centri, sa prosečnim rizikom za ljude i povremenom pojavom faktora koji mogu da zavaraju dektetore.


Čisto okruženje – kao što su sobe sa serverima, gde je prioritet zaštita ljudi i podataka.Proizvod, katalog

Opis

Senzori

ASA neuralni detektor požara FDOOTC241

- Osobine detekcije kao i FDOOT241-9, plus najbrža moguća detekcija produkata požara kao što je CO
- Najviši stepen otpornosti sa najvišim stepenom osetljivosti

- 2 optička
- 2 toplotna
- 1 ugljen-monoksida

ASA neural detektor požara FDOOT241-9

- Najranije moguće detektovanje požara koji bukte a koji uključuju čvrste i tečne materijale i tinjajućih požara
- Istovremena analiza gustine dima i temperature u kombinaciji sa ASAtechnology analizom signala povećava se zaštita od faktora koji mogu da zavaraju dektetore kao što su prašina i para

- 2 optička
- 2 toplotna

ASA detektor dima širokog spektra FDO241

- Rano otkrivanje dima koji formiraju požari koji tinjaju i požari koji bukte
- Rade na principu razbacanog svetla sa optičkim senzorom

1 optički

ASA detektor toplote FDT241

- Detekcija otvorenog plamena i požara koje prati naglo povećavanje temperature
- Detektor toplote meri temperaturu prostorije i temperaturu unutar kućišta detektora, kako bi odmah detektovao povećanje temperature
- 2 redudantna senzora temperature koji se mogu koristiti bilo kao difenrencijalni detektori temperature ili kao maksimalni detektori temperature

2 toplotna

FDF241-9 detektor plamena

- Detektuje tečnosti bez dima,gas koji gori i dim koji formiraju otvoreni požar koji nastaje iz zapaljenog materijala koji sadrži ugljenik
- Za najzahtevniju primenu (u zatvorenom i otvorenom prostoru)

3 infracrvena senzora

FDL241-9 linearni detektor dima

Rana detekcija požara koji bukti i koji se dime,kao naprimer u:
- Skladištima
- Hale sa kompleksnim krovnim strukturama
- Fabričke hale

Senzor i prijemnik u jednom kućištuASAtechnology – izum koji postavlja nove standarde

Sofisticirana primena zahteva izuzetnu tehnologiju a to uključuje i polje detekcije požara.
Specijalna analiza signala koju sprovodi S-LINE detektor požara je veoma pouzdan u sprečavanju lažnih alarma koje na licu mesta prouzrokuju faktori koji mogu da zavaraju dektetore, kao što su gasovi koje ispuštaju mašine, industriska prašina ili para.


1. Signal (1) koje snimi senzor se konvertuju u matematičke komponente koristeći algoritam i upoređuju se sa predhodno programiranim vrednostima. Selektovanjem postavljenih ASA parametara, algoritmi se mogu menjati i detektor požara se može podesiti u skladu sa uslovima u datom okruženju i individualnim rizicima. Optimalan skup parametara bira se tako što se u obzir uzimaju individualni rizici i postojeće okruženje.
2. Tumačenje situacije (2) u realnom vremenu rezultira time da se odabrani ASA parametri dinamički adaptiraju (3).
3. Ovo automatski pomera optimalni dometa primene detektora. Samim tim detektor je osetljiviji za slučaj požara i jači u reagovanju na pojave faktora koji mogu da zavaraju dektetore. Rezultat je jedinstvena detekcija požara sa pouzdanošću bez presedana protiv faktora koji mogu da zavaraju dektetore (4).